หน้าแรก ข้อสอบ เสมือนจริง ก.พ. ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 4

ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 4

13399
0

iTest ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 4

ข้อสอบท้องถิ่น เสมือนจริง จัดทำมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้ เนื้อหาครบที่ออกสอบ เหมือนได้ทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์

 

การสอบท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้

 • 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • 2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • 3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องผ่านภาค ก และภาค ข ก่อนจึงมีสิทธิ์สอบ
  ข้อสอบท้องถิ่น เป็นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก

    

ท้องถิ่นจะสอบภาค ก. และภาค ข. ในวันเดียวกัน

 • ภาค ก. สอบตอนเช้า
 • ภาค ข. สอบตอนบ่าย
 • หากสอบผ่าน 60 % ทั้ง 2 ภาค จึงมีสิทธิสอบในภาค ค (สอบสัมภาษณ์) 

 

iTest ข้อสอบท้องถิ่น เสมือนจริง (ภาค ก.)

 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • จำนวน  100 ข้อ
 • เวลาทำข้อสอบ 120 นาที (2 ชั่วโมง)

 

4 วิชาที่ใช้สอบท้องถิ่น

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล(คณิตศาสตร์) 30 คะแนน

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว
 • ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ฯลฯ
 • ความสามารถในการหาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

 

2.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(กฎหมาย) 30 คะแนน

เป็นการทดสอบความพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 

3.วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

 • เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ จากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
 • ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

4.วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

เกณฑ์ผ่าน คะแนนรวมทุกวิชาสอบ 60%

 

วิธีการดาวน์โหลด iTest ท้องถิ่น (ภาค ก.) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 คลิกที่ข้อความ อักษรสีน้ำเงินด้านล่าง

2 กรณีโหลดไม่ได้ ให้ Copy ลิงค์ด้านบน เปิดใน Google Chrome

3 เปิดโหลด 72 ชม. หลังจากนั้นจะลบลิ้งค์ทิ้ง!!


 ปล่อยโหลด iTest  ท้องถิ่น ชุดที่ 4


  

วิธีการทำ iTest ข้อสอบท้องถิ่น

 • 1.Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 2.ทำในกระดาษคำตอบที่เตรียมให้ (อยู่ในไฟล์ข้อสอบที่โหลด)
 • 3.จับเวลาทำข้อสอบ 120 นาที ( 2ชั่วโมง) โดยฝึกทำข้อสอบในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาสอบจริง (หากไม่สะดวกใช้ช่วงเวลาอื่นแทนได้)
 • 4.เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
 • 5.ดูเฉลยเพื่อตรวจสอบคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทำความเข้าใจ ดูว่าผ่านเกณฑ์ 60% หรือไม่ เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

 

iTest ข้อสอบท้องถิ่น เหมาะกับใคร

 • 1.คนที่อยากเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • 2.คนที่อยากรู้ขอบเขตข้อสอบท้องถิ่น
 • 3.คนที่ยังสอบสนามอื่นไม่ผ่าน และยังอยากรับราชการ

 

iTest นี้ ไม่เหมาะกับใคร

 • 1.คนที่ไม่สนใจสอบท้องถิ่น
 • 2.คนที่ไม่สนใจรับราชการ

 

กฎหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

ข้อสอบท้องถิ่น


ปล.
ไม่พลาด iTest ข้อสอบท้องถิ่น 
ให้ฝึกทำทุกสัปดาห์
      เป็นเพื่อนทางไลน์พี่โย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561